برنج طارم دم سیاه

هزار ریال118,000

توضیحات

برنج طارم دم سیاه

طارم دم سیاه

برنج دم سیاه خیلی کم کشت می شود و به صورت سنتی کشاورزان این محصول را می کارند .

علت كم كشت نمودن اين محصول ان است كه در زمان برداشت ، محصول کم  ،در زمین می رويد .بر فرض مثال اگر در یک هکتار برنج هاشمی که خود از برنج های مرغوب است  1تن محصول خالص دهد برنج دم سیاه 600کیلو محصول می دهد

این برنج  برای میهما نی ها و مجالس  بسیار عالی می باشد .از سال های بسیار دور همه برنج مرغوب رو به نام دم سیاه می شناختند.

برنج طارم دم سیاه

برنج  /  برنج طارم  /  برنج ایرانی  /  برنج طارم دم سیاه