قابل توجه مصرف کنندگان گرامی:

به اطلاع می رساند که در بازار برنج هنگام فروش برنج هایی مانند فجر،ندا… کلمه معروف و مشهور «طارم»را به عنوان پیشوند اسامی برنج های پرمحصول به کار برده می شود در صورتی که فقط برنج های محلی مانند «سنگی» «هاشمی» «دمسیاه» برنج طارم می باشند و برنج های پر محصول طارم نیستند. و کیفیت رقم های پر محصول با برنج های طارم سنگی یا«محلی» ، طارم هاشمی ، طارم دمسیاه بسیار متفاوت می باشد.
لازم به ذکر است که برنج فجر در بین برنج های پر محصول از کیفیت و کمیت بالایی برخوردار است.

قابل توجه

برنج ايراني

خريد برنج ايراني   / برنج  ندا    / برنج شيرودي   / برنج طارم سنگي محلي   / برنج  فجر