نحوه پرداخت وجه

*حساب بانک ملى شعبه كردكوى کد بانک 9271

شماره حساب سیبا ٠٣٢١١٩٨٤١٦٠٠٧

شماره كارت ٦٠٣٧٩٩١٨٤٤٩٣٣٢١٢

شماره شباIR٣١٠١٧٠٠٠٠٠٠٠٣٢١١٩٨٤١٦٠٠٧

به نام آرتا رحيمى النگى.

* حساب بانك كشاورى شعبه كردكوى کدبانک 4492

شماره حساب مهرگستر188773362

به نام آرتا رحيمى النگى.

پرداخت اینترنتی

نحوه پرداخت