عوامل مورد نياز کشت برنج:

رطوبت:

مناسب‌ترین میزان رطوبت براي  كشت گیاه برنج، ۷۰ تا ۸۰ درصد است.   برنج گیاهي آب دوست به شمار می‌رود،

ولی آبزی نیست. زيرا ریشه گیاهان آبزی قادر نیستند که تارهای کشنده و ریشه‌های فرعی تولید نمايند. در حالی که

ریشه برنج هم تار کشنده و هم ریشه فرعی دارد.

اب:

هشتاد درصد آب مورد نیاز براي كشت گياه برنج در جهان از جمله در نقاط استوایی، از آب باران تأمین مي

شود.بيست درصد باقی‌مانده را از آب رودخانه و آب چاه تأمین می‌كنند. با دمای آب کمتر از ۱۹ درجه سانتیگراد، زمان

رسیدن دانه به تأخیر می‌افتد. اگر هم دما از ۳۰ درجه بیشتر باشد، بازدهی گیاه کاهش می‌یابد.

خاک:

برنج در خاکهای مختلفي که تنها آب مورد نیاز گیاه تأمین باشد به عمل می‌آید. مقدار آب مصرفی در خاکهای سبک بیش از

خاکهای سنگین است. مناسب‌ترین خاک برای کشت برنج، خاک رسی با لایه غیرقابل نفوذ در عمق ۵۰ تا ۱۵۰

سانتیمتری و همراه با مقدار زیادی مواد آلی مي باشد. برنج اصولاً نسبت به شوری خاک و شوری آب مقاوم مي باشد.

در زماني که آب کافی برای شستشوی نمک خاک وجود داشته باشد، می‌توان از برنج برای اصلاح خاکهای شور استفاده نمود.

دما:

میانگین دمای مورد نیاز برنج درزمان رشد باید بین ۲۰ تا ۳۷ درجه سانتیگراد باشد. پایین بودن دما در اوایل فصل

زراعی یا آبیاری مزرعه با آب سرد باعث می‌شود که زمان رسیدن دانه‌ ها به تأخیر افتد. بالا بودن دما هم باعث کاهش

تعداد سنبلچه‌های بارور و  كاهش وزن دانه‌ها می‌شود.

نور:

یکی ديگراز عوامل مؤثر در رشد گیاه  نوراست. شدت نور در اوایل فصل زراعی براي رشد برنج مناسب نيست. اما با

نزدیک شدن به پایان فصل زراعی، از جمله  زمان تشکیل خوشه، رقابت برای جذب نور بین بوته‌ها افزایش می‌یابد.

کشت برنج

 

برنج ایرانی  برنج طارم هاشمی  / برنج فجر  / برنج شیرودی  / برنج ندا  /  برنج فریدونکنار